NeoQuest Kft.
InnoQuest Kft.

4400 Nyíregyháza
Vay Á. körút 19. III/7.
Tel.: (42) 401 657
Fax: (42) 401 657
info.neoquest@gmail.com Hívjon most!
(20) 438 0023

 
 
 
 

Megjelent az Állattenyésztési ágazat fejlesztése – trágyatárolók építése pályázat! | 2015.11.23.

Támogatást igénylők köre

1. Mezőgazdasági termelő:

 1. igazolja, hogy a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben, vagy ha arra vonatkozóan adatokkal nem rendelkezik, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben a Standard Termelési Érték (STÉ) módszertan alapján (A Bizottság 1242/2008/EK Rendelete alapján) mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6000 euró értékű üzemmérettel rendelkezik. A kapcsolt partnervállalkozások figyelembe vehetőek;
 2. a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben, vagy ha arra vonatkozóan arra nem rendelkezik, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott;
 3. a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) által nyilvántartásba vett olyan állattartó telepet működtet, ahol a projektet megvalósítja;
 4. aki, vagy amely legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi a nyilvántartásba vételét az MVH által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben

2. Fiatal mezőgazdasági termelő

 1. Az 1.-es a) és b) pontban meghatározott jogosultsági feltételeket fiatal mezőgazdasági termelő esetében elegendő lezárt üzleti év tekintetében teljesíteni.

3. Mezőgazdasági termelők egy csoportja (kollektív beruházás)

 1. Az 1. pontban meghatározott jogosultsági feltételektől eltérően a termelői csoport, a termelői értékesítő szervezet, valamint a szociális szövetkezet - amennyiben nem felel meg az ott meghatározott a jogosultsági feltételeknek -, abban az esetben jogosult támogatási kérelem benyújtására, ha minden egyes tagja külön-külön megfelel az 1. a. és b. pontokban foglalt jogosultsági feltételeknek;
 2. Konzorciumnak az a 272/2014. Korm. r. 3. § (1) bek. 19. pontjának, valamint az 59. §-nak megfelelő együttműködés minősül, amelynek legalább öt tagja van. A konzorcium minden egyes tagjának külön-külön meg kell felelni a jogosultsági feltételeknek, továbbá nem lehetnek egymásnak a Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, illetve nem rendelkezhetnek egymás felett a Ptk. 8:2. §-ban meghatározott közvetlen, vagy közvetett befolyással.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatást igénylő beadási időszakonként, továbbá megvalósítási helyenként csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, a következő támogatási kérelem benyújtási időszakok szerint ütemezve:

 • december 20 - 2016. január 20.
 • április 20 - 2016. május 20.
 • augusztus 21 - 2016. szeptember 21.
 • december 20. – 2017. január 20.
 • április 20. – 2017. május 20.
 • augusztus 21. – 2017. szeptember 21.

A támogatás mértéke, összege

 1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni beruházás esetén maximum 50 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 100 millió Ft.
 2. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
 3. A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 4. A fiatal gazdák által kollektív módon végrehajtott projektek összesen 20 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Előleg igénylése

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatási összeg 50%-a.

Kötelező vállalások

Létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek:

Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezésétől számított legalább két teljes lezárt üzleti éven keresztül fenntartja a bázislétszámot.

Állatlétszám szinten tartására vonatkozó kötelezettségek:

A kedvezményezett köteles a projekt megvalósításának befejezése után 2 évig köteles szinten tartani a beruházással érintett állattartó telep éves átlagos állatlétszámát.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói okiratkibocsátásáig nem kezdődött meg, a támogatói okirat kibocsátásától számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Fenntartási kötelezettség

A kedvezményezett a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 év

Kötelezően megvalósítandó tevékenység-csoport:

 1. Trágyatárolók kialakítása (2. számú szakmai melléklet):)
 2. Szigetelt, beton almostrágya tárolótér kialakítása oldalfalakkal, valamint trágyalé/csurgalékvíz gyűjtővel;
 3. Síkbeton karámterület kialakítása;
 4. Almos trágya átmeneti tároló szigetelt, beton tálca kialakítása;
 5. Szigetelt, istállóhoz, illetve kifutóhoz kapcsolódó, trágya átmeneti tároló beton tálca, illetve akna kialakítása;
 6. Monolit- és elemes hígtrágya tároló a beszerelt gépészeti eszközökkel (be- és kitároló szivattyúk, kocsitöltő állás, keverő-homogenizáló szivattyúk);
 7. Fémlemezes, műanyag vagy üvegszálas szerkezetű hígtrágya tároló tartály a beszerelt gépészeti eszközökkel (be- és kitároló szivattyúk, kocsi töltő állás, keverő-homogenizáló szivattyúk);
 8. Szivárgásmentes, szivárgásjelzővel ellátott trágyatároló földmedence létesítése a beszerelt gépészeti eszközökkel (be- és kitároló szivattyúk, kocsi töltő állás, keverő-homogenizáló szivattyúk);
 9. Zárt, műanyag tömlős hígtrágya tároló létesítése a be- és kitárolás, a keverés és homogenizálás gépi berendezéseivel;

Kapcsolódó, választható tevékenység-csoportok (II. – V.):

 1. A trágya kezelésére vonatkozó beruházások:
 2. Beton gyűjtő-átemelő- kezelő medence az adagoló, be- és kitároló, keverő-homogenizáló berendezésekkel;
 3. Szilárd burkolatú, szigetelt komposztáló-trágyatároló tér;
 4. Hígtrágya fázisbontó berendezés kiépítése mechanikus szétválasztásra alkalmas (dobszűrő, csigás prés) berendezéssel;
 5. Szellőztetéses trágyaszárítási technológia ketreces baromfitartási technológiákhoz;
 6. Aerob fermentációs trágyakezelési technológia;
 7. Meglévő hígtrágya kezelő-kijuttató rendszerek fejlesztéséhez adagoló, villamos- és traktoros hajtású be- és kitároló, keverő-homogenizáló berendezések beépítése;

III. A csapadék trágyarendszertől való elvezetése:

 1. Kifutók, várakozók, gyűjtőkarámok vagy trágyatároló terek tetőfedése, esőcsatornák-tetőereszek felszerelése;
 2. Istállók esőcsatornáinak felszerelése;
 3. Nyitott felszíni csapadékelvezető, illetve szikkasztó árok kialakítása;
 4. Felszín alatti csapadékelvezető betoncsatornák, illetve műanyag csőrendszerek kialakítása;
 1. A trágyatároláshoz kapcsolódó monitoring rendszer kialakítása:
 2. Figyelő kutak telepítése;
 3. Szivárgásjelző szenzorok és riasztó berendezések telepítése;
 1. A trágyatároláshoz, feldolgozáshoz, mozgatáshoz szükséges erő és munkagépek beszerzése:
 2. Az almos istállótrágya mozgatására is alkalmas erő- és munkagépek;
 3. Hígtrágya szállítására alkalmas erő- és munkagépek;

Az I. tevékenység-csoport alá tartozó beruházások legalább egyike kötelezően választandó projektelem. A II.-V. tevékenység-csoport alá tartozó építés/gépbeszerzés az I. tevékenység-csoporthoz kapcsolódóan szabadon választható azzal, hogy kizárólag gépbeszerzésre irányuló kérelem nem nyújtható be.

A/ a projektnek az alábbi alapfeltételeknek kell megfelelnie:

 1. Az állattartó telepen képződő trágya megfelelően, szakszerűen és biztonságosan kerüljön tárolásra, valamint felhasználásra
 2. A projektnek meg kell felelnie a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben foglaltaknak;
 3. A kedvezményezetteknek üzleti tervet kell benyújtania.
 4. A felhívás keretében az alábbi állatfajok tartása esetén igényelhető támogatás:
 5. szarvasmarha, bivaly,
 6. lófélék, (ló, szamár, öszvér),
 7. sertés,
 8. juh, kecske,
 9. baromfi (pl. házityúk, pulyka, kacsa, lúd, gyöngytyúk) és egyéb madárfajok (galamb, strucc, emu),
 10. nyúl.

projekt elszámolható költségei között az alábbi költségek tervezhetők:

 1. Építéssel, eszköz-, és gépbeszerzéssel kapcsolatos elszámolható költségek:
 • A projekt keretében elszámolható a trágyatárolást, kezelést szolgáló épület, építmény építése, valamint a trágyatárolást, kezelést szolgáló berendezés, gép vásárlása, beleértve az információs és kommunikációs technológiák beszerzését;
 • Az építéssel, valamint a berendezéssel, gépvásárlással járó tevékenység esetén azon költségek tervezhetők, amelyek szerepelnek a Felhívás 2-5. számú mellékletében rögzített elszámolható költségek között.
 1. Az projekt előkészítéshez kapcsolódó általános költségek:
 • Az 1. pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projekt-menedzsment költségek.
 1. A fejlesztéshez kapcsolódó immateriális beruházások:
 • számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése.
 1. A fejlesztéshez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztések:
 • A műveleti célterületekhez kapcsolódó, kizárólag a mezőgazdasági üzemen belül megvalósítandó, infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszköz beszerzése, különösen: az üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépei, eszközei, közművek és a munkakörülményekhez kapcsolódó beruházások.
 1. Ingatlan vásárlása
 • az 1. ponthoz kapcsolódó szükséges ingatlan értéke elszámolható.

A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes költségét!

 
 

Szóljon hozzá Ön is!

A szolgáltatás csak bejelentkezett felhasználóknak érhető el!

 

 
 
 
   
 
név: e-mail: üzenet: ellenőrző kód:


NeoQuest Skype
 
   
 
 
 
 
msbt design