NeoQuest Kft.
InnoQuest Kft.

4400 Nyíregyháza
Vay Á. körút 19. III/7.
Tel.: (42) 401 657
Fax: (42) 401 657
info.neoquest@gmail.com Hívjon most!
(20) 438 0023

 
 
 
 

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése / ROM-ISK-15 | 2015.11.23.

A pályázati kategória kódja: ROM-ISK-15

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) nyílt pályázatot hirdet a roma lányok korai iskolai elhagyásának megelőzésének támogatására.

A roma nők/lányok halmozottan hátrányos helyzetű csoportnak tekinthetők még a roma népességen belül is. Bizonyos problématerületeken rendkívül jellemző a roma nők szinte kizárólagos jelenléte, ezért ezekben az esetekben roma lányokra irányulóan koncentrált preventív célú beavatkozásokra van szükség. A roma nők iskolai végzettsége, foglalkoztatottsági szintje, jövedelme még a roma férfiakénál is jelentősen alacsonyabb. A magas iskolai lemorzsolódási mutatókért felelős tényezők: motivációvesztés, a hátrányos helyzetből adódó szocializációs és szociokulturális különbségek, gyakran az iskola nem releváns reakciói a lányok problémáira. Ezért a pályázatra olyan projektjavaslatokat várunk, melyek: - tisztában vannak azzal, hogy a lányokban és családjukban fel kell ébreszteni a motivációt a tanulásra, és tudatosítani kell körükben az iskolázottság munkaerő-piaci hasznát, - a bevont célcsoport körében preventív célú programokkal csökkentik az iskolai lemorzsolódást és növelik a továbbtanulási esélyeket, - személyes támogatás (mentorálás) biztosításával mozgósítják az egyéni, családi és helyi közösségi erőforrásokat a korai iskolaelhagyással veszélyeztetett gyermekek esélyeinek növelése érdekében, - a program hatékonyságának növelése érdekében együttműködnek a lányok oktatási intézményeivel és a gyerekkel foglalkozó helyi szakemberekkel, szolgáltatásokkal.

1. A pályázat célja Jelen pályázat a hátrányokkal küzdő, elsősorban roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentését, valamint ehhez kapcsolódóan továbbtanulási esélyeik növelését célozza. További cél a lemorzsolódással veszélyeztetett lányok tanulási motivációjának és családjaik tanulást szorgalmazó magatartásának erősítése, családalapítási és gyermekvállalási életkoruk későbbre halasztása, egészségi állapotuk javulása, valamint áldozattá válásuk valószínűségének csökkentése. Célcsoport: olyan 10-18 éves általános iskolás vagy középfokú iskolába járó - elsősorban roma - lányok, akik esetében jelen van valamilyen lemorzsolódási kockázat vagy tünet. Ezek lehetnek pl.: tantárgyi bukás, évismétlés, sok hiányzás, a tanulmányi előmenetel jelentős romlása, több testvér esetén a nagyobbaknál a lemorzsolódás jelenléte, a szülők alacsony - legfeljebb 8 osztályos - iskolai végzettsége, a család lakhatási hátrányai (különösen telepszerű lakókörnyezet) és rossz anyagi körülményei. A bevont lányok családját is célcsoportnak tekintjük, mivel az ő együttműködésük nélkül a célok nem valósíthatóak meg. A célcsoportba korai iskolaelhagyással veszélyeztetett nem roma lányok is bevonhatók, illetve a roma származásról szóló nyilatkozat önkéntes.

 

2. A rendelkezésre álló keretösszeg A pályázatok támogatására felhasználható keretösszeg 80.000.000 Ft, azaz nyolcvanmillió forint a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. mellékletének XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma Fejezet 20/59/5 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok című fejezeti kezelésű előirányzata terhére

 

3. A támogatás formája és mértéke 3.1. A támogatás vissza nem térítendő támogatás, amelynek igénybevétele a záró szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás(a továbbiakban: beszámoló) elfogadását követő 15 napon belül, vagy - a pályázó indokolt kérelme alapján - a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történhet. Amennyiben a pályázó támogatási előleget igényelt, a támogatási előleg folyósítása egy összegben történik a Pályázati Útmutató 1.1. pontja szerint. A Támogatáskezelő a támogatási előleget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követő 30 napon belül utalja át. 3.2. Támogatás mértéke: az elnyerhető támogatás mértékének alsó határa: 5 000 000 Ft, felső határa 10 000 000 Ft. 3.3. Maximális támogatási intenzitás mértéke: 100 %.

 

4. Pályázat benyújtására jogosultak A pályázati kiírásra: a) helyi önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok, b) szociális és gyermekjóléti intézmények, valamint c) olyan civil szervezetek és egyházi jogi személyek pályázhatnak, amelyek tapasztalattal rendelkeznek a rászoruló, hátrányos helyzetű gyerekek vagy a roma nők esélyeit növelő munkában.

 

5. Megvalósítandó tevékenységek: a) Szükségletfelmérés - a célcsoport kiválasztása tekintetében a lemorzsolódási tüneteket mutató lányok toborzása, szükségleteik beazonosítása; b) Egyéni és családi mentorálás biztosítása a célcsoport számára; c) Önkéntesek (a helyi közösségben vagy országosan elismert roma nők) felkészítése és bevonása a programba; d) Csoport működtetése legalább kétheti rendszerességgel a tapasztalatok megosztása, egymás erősítése, az önismeret fejlesztése érdekében a projektbe közvetlenül bevont (mentorált) gyerekek és mentoraik számára, szükség szerint egyéb szakemberek (romológiával foglalkozó roma szakember, pszichológus, pályaorientációs tanácsadó, életvezetési tanácsadó) részvételével; e) Az áldozattá válás megelőzését célzó tréningek biztosítása, melybe bevonhatók az áldozatvédelemben, érdekvédelemben jártas szervezetek szakemberei és tapasztalati szakértők; f) A családi és női szerepekkel foglalkozó csoportok működtetése, szükség szerinti szakértők meghívásával; g) A családok motiválása a roma lányok lemorzsolódásának megelőzésére, továbbtanulására, családterápiás foglalkozások biztosítása a problémákkal, konfliktusokkal küzdő családoknak; h) Pályaorientációs foglalkozások, közép- és felsőfokú intézmények, szakképző iskolák, munkahelyek meglátogatása, velük való együttműködés; i) Sport és egyéb aktív szabadidős tevékenységek: (pl. tánc, gerinctorna, aerobik, úszás/úszásoktatás, természetjárás, rajz, festés, zene stb. biztosítása a projektbe bevont lányok számára); j) Az iskolai felzárkózást és a tanulást segítő csoportos vagy egyéni foglalkozások; k) A súlyos szociális hátrányokkal küzdő gyerekek számára természetbeni támogatás biztosítása a továbbtanulás ösztönzése, illetve a lemorzsolódás elkerülése érdekében (pl. buszbérlet, szakkönyv, hangszer, színházjegy, múzeumi belépő, tanulmányi kirándulás részvételi díjának átvállalása, ruházat, étkezési utalvány, sportegyesületi tagság, sporteszköz, tanfolyam díja).

 

6. A pályázókkal szembeni szakmai elvárások: A pályázat megvalósításában mind a lányokkal, mind a családokkal való munkában kulcsszereplők a női mentorok, akik támogatják a lányokat és családjukat a továbbtanulásban és/ vagy a lemorzsolódás elkerülésében. A mentorok kiválasztásánál a kedvezményezettek által figyelembe veendő fő szakmai szempontok, velük kapcsolatos elvárások: a) A mentor lehet humán felsőfokú végzettségű szakember, így például védőnő, pszichológus, pedagógus, szociális munkás, szociálpedagógus, aki lehetőleg helyismerettel rendelkezik. Ennek hiányában egyéb felsőfokú végzettség is elfogadható, amennyiben a leendő mentor rendelkezik legalább két év tapasztalattal gyerekek esélyteremtését támogató programban vagy szolgáltatásban, illetve rendelkezik helyismerettel. A mentor emellett lehet legalább középfokú végzettségű roma nő is, aki személyes példájával tudja erősíteni az iskolázottság előnyeit. b) A mentorok pályázatba való bevonásához a mentoroknak motivációs levelet kell készíteniük, melyben ismertetniük kell a projekt céljaihoz való személyes kapcsolódásukat. A program megvalósítása során nem elvárás külön projektvezető és szakmai vezető alkalmazása. Ezeket e feladatokat együttesen az egyik mentor is elláthatja, amennyiben alkalmas rá. A pályázónak - elsősorban a mentor révén - együtt kell működnie azokkal a köznevelési intézményekkel, amelyeket a projekt célcsoportja látogat. A pályázónak a pályázat megvalósítása során együtt kell működnie a Türr István Képző és Kutató Intézettel (TKKI), amely követi és dokumentálja a helyi fejlesztéseket, koordinálja és segíti a helyi szinten kulcsszereplőnek szánt mentorok munkáját. A nyertes pályázókat a TKKI értesíti a konkrét együttműködés részleteiről. A pályázó a projekt végén szakmai beszámolót készít, melyet megküld a TKKI-nak. A szakmai beszámoló részét képezik a projekt indikátorai is. A pályázathoz szakmai terv benyújtása szükséges. A szakmai terv részét képezi a) a kiválasztott célcsoport egyéni szükségletei alapján a szükségletekre válaszoló tevékenységek megtervezése, b) a tevékenységek indokoltságának bemutatása, c) a gyerekekkel, családokkal való kapcsolattartás és a munka tervezett módjának és rendszerességének bemutatása, d) a tevékenységek időbeli ütemezésének bemutatása (mikortól meddig tervezi megvalósítani és milyen gyakorisággal), e) a tevékenységekbe bevonni kívánt szakemberek (pl. pszichológus, mentálhigiénés szakember, tánc-, sportedző, önvédelmi oktató stb.) bemutatása, amennyiben releváns; szakmai életrajz csatolásával szükséges bemutatni, ha a pályázó már kiválasztotta a szakembert, ha még nem, akkor az elvárt végzettség, esetleges egyéb elvárások leírásával,

 

7. Elszámolható költségek - Megvalósítók bér és bérjellegű költségei (mentorok munkabére: min. 4 fő/pályázat, szakmai vezető, stb.) - A programba bevont résztvevők foglalkozásainak költsége (szolgáltatásvásárlás) - A programba bevont résztvevők természetbeni támogatásának költsége (bérlet, könyv, hangszer, sporteszköz, stb.) - A programhoz szükséges dologi költségek (irodaszer, foglalkozásokhoz szükséges anyagok, stb.) - A programba bevont résztvevők és a kedvezményezett utazási költsége - A programirányítás, programkoordináció költségei - Rezsiköltség (projekt céljára használt helyiségek arányosított rezsiköltségei, internet, fénymásolás, stb.) - Helyiségbérlet

8. Támogatási időszak Támogatási időszak: 2015. november 1-2016. június 30. (8 hónap) A pályázat saját felelősségre a 2015. november 1. napjától megkezdhető.

9. A pályázatok benyújtásának határideje A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. november 25. 23:59 óra Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az elektronikus felületben határidőre véglegesítésre került.

 

 
 

Szóljon hozzá Ön is!

A szolgáltatás csak bejelentkezett felhasználóknak érhető el!

 

 
 
 
   
 
név: e-mail: üzenet: ellenőrző kód:


NeoQuest Skype
 
   
 
 
 
 
msbt design