NeoQuest Kft.
InnoQuest Kft.

4400 Nyíregyháza
Vay Á. körút 19. III/7.
Tel.: (42) 401 657
Fax: (42) 401 657
info.neoquest@gmail.com Hívjon most!
(20) 438 0023

 
 
 
 

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. évi támogatása | 2014.03.15.

A pályázati kategória kódja: IPR-13

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) nyílt pályázatot hirdet az óvodai, iskolai integrációs programra fordítható támogatásban való részesülésre, összhangban: - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) vonatkozó rendelkezéseivel. Az Integrációs Pedagógiai Rendszerre (a továbbiakban: IPR) építve az óvodai és iskolai integrációs program célja, hogy a gyermekek, tanulók iskolai eredményeiben kevésbé legyen meghatározó a család társadalmi-gazdasági státuszának hatása, támogassa az eredményes, innovatív pedagógiai módszerek alkalmazását, növelje a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességét, csökkentse a szegregáció mértékét, erősítse az együttműködést más ágazatokkal és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók szüleivel.

 

1. A pályázat célja A pályázat célja a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet) 171-173. §-aiban foglalt óvodai fejlesztő program, valamint képesség kibontakoztató, integrációs felkészítés megvalósításának támogatása.

2. A támogatás formája és mértéke 2.1. A pályázat útján igényelhető támogatás vissza nem térítendő, amelynek finanszírozására az alábbi formában kerül sor: "A" komponens: Önkormányzati fenntartású óvodák támogatási komponense: 2013. január 1.-2013. december 31. közötti időszakra vonatkozóan, amely utófinanszírozású; "B" komponens: Nem állami, nem önkormányzati fenntartású nevelési, oktatási intézmények támogatási komponense: 2013. szeptember 1.-2013. december 31. közötti időszakra vonatkozóan, amely utófinanszírozású; "C" komponens: Önkormányzati fenntartású óvodák támogatási komponense: 2013. január 1.-2014. május 15. közötti időszakra vonatkozóan, amely előfinanszírozású; "D" komponens: Nem állami, nem önkormányzati fenntartású nevelési, oktatási intézmények támogatási komponense: 2013. szeptember 1.-2014. május 15. közötti időszakra vonatkozóan, amely előfinanszírozású. 2.2. A kiírás négy komponense pályázható: - "A" komponens: Önkormányzati fenntartású óvodák támogatási komponense, melynek keretében IPR óvodai fejlesztő programra vissza nem térítendő támogatás igényelhető a 2013. január 1.-2013. december 31. időszakra vonatkozóan, maximum 20 000 Ft/gyermek összegben - "B" komponens: Nem állami, nem önkormányzati fenntartású nevelési, oktatási intézmények támogatási komponense, melynek keretében IPR képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés és óvodai fejlesztő programra vissza nem térítendő támogatás igényelhető a 2013. szeptember 1.-2013. december 31. időszakra vonatkozóan, maximum 18 000 Ft/gyermek vagy tanuló összegben. - "C" komponens: Önkormányzati fenntartású óvodák támogatási komponense: melynek keretében IPR óvodai fejlesztő programra vissza nem térítendő támogatás igényelhető a 2013. január 1.-2014. május 15. időszakra vonatkozóan, maximum 20 000 Ft/gyermek összegben "D" komponens: Nem állami, nem önkormányzati fenntartású nevelési, oktatási intézmények támogatási komponense: melynek keretében IPR képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés és óvodai fejlesztő programra vissza nem térítendő támogatás igényelhető a 2013. szeptember 1.-2014. május 15. időszakra vonatkozóan, maximum 18 000 Ft/gyermek vagy tanuló összegben. A támogatást a nevelési-oktatási intézmény, tagintézmény 2013. októberi közoktatási statisztikai létszámadatai alapján kell igényelni. A támogatás a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés és óvodai fejlesztő programban résztvevő halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók után igényelhető a támogatott időszakra, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 171. § (5)-(6) és 173. § (1) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel.

 

3. Pályázat benyújtására jogosultak

"A" és "C" Önkormányzati fenntartású óvodák támogatási komponense esetében: azon települési önkormányzatok, továbbá többcélú kistérségi társulások által fenntartott nevelési-oktatásiintézmények, tagintézmények;

"B" és "D" Nem állami, nem önkormányzati fenntartású nevelési, oktatási intézmények támogatási komponense esetében: azon egyházi jogi személyek, társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok, civil szervezetek, országos, területi, települési nemzetiségi önkormányzatok, nonprofit gazdasági társaságok, gazdasági társaságok és a köznevelési feladatot alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók által fenntartott nevelési-oktatási intézmények, tagintézmények; amelyeknek alapító okiratában, helyi pedagógiai programjában az óvodai fejlesztő program, képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés támogatásra való jogosultságot megalapozó tevékenység szerepel; - továbbá akik aképesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés és óvodai fejlesztő programot köznevelési intézményükben a támogatási időszakban működtették, illetve működtetik.

"C" és "D" komponensre pályázatot nyújthat be azon intézmény, tagintézmény, amely - az "A" vagy "B" komponensre nem nyújtott be pályázatot, és csak a 2014. január 1. és 2014. május 15. időszakra vonatkozóan igényel támogatást; - az "A" vagy "B" komponensre benyújtott pályázatával a 2013. január 1. vagy 2013. szeptember 1. és 2013. december 31. időszakra vonatkozóan nyújtott be támogatási igényt, és pályázati programjának megvalósulását 2014. január 1. és 2014. május 15. időszak között is folytatni kívánja, így kiegészítő pályázatot nyújthat be a 2014. január 1. és 2014. május 15. időszakra vonatkozóan (kiegészítő pályázati kérelem), - az "A" vagy "B" komponensre benyújtott pályázata formai okokból érvénytelen volt.

FIGYELEM!

A pályázatokat az intézményeknek, tagintézményeknek kell benyújtaniuk.

3.1. Nem biztosítható költségvetési támogatás annak a pályázónak, aki az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetési támogatás felhasználásával jogszabályban vagy a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el.

3.2. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely: - a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett, - a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól, - korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban, - nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek, - a pályázónak - a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési támogatások kivételével - adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (köztartozása) van, - a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közpénztörvény) értelmében a pályázó a pályázati anyaghoz csatolva nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat nélkül a pályázat érvénytelen.

3.3. Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, b) a kizárt közjogi tisztségviselő, c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy, fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

3.4. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: a) ha a pályázó természetes személy , neve, lakcíme, születési ideje és helye, b) ha a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének neve, c) ha a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése, d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya, e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása, f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.

3.5. A pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg köteles kezdeményezni érintettségének megszüntetését, amennyiben - a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, - b) nem kizárt közjogi tisztségviselő, - c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, - d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, - e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja. FIGYELEM! A pályázatokat az intézményeknek, tagintézményeknek kell benyújtaniuk.

 

4. Rendelkezésre álló keretösszeg A rendelkezésre álló forrás összesen 648 932 000 forint az alábbiak szerint:

"A" és "C" komponens esetében (Önkormányzati fenntartású óvodák támogatása):500 000 000 forint;

"B" és "D" komponens esetében (Nem állami, nem önkormányzati fenntartású nevelési, oktatási intézmények támogatása): 148 932 000 forint. A támogatás forrása: a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 59. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím, 8. Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések finanszírozása előirányzat. A támogatást az óvodai, valamint iskolai integrációs pedagógiai programban meghatározott tevékenységekre, feladatok ellátására és az ott meghatározott célok megvalósítására a pályázati útmutató 13. pontjában meghatározottak szerint kell felhasználni, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 171-173. §-ában foglalt követelményeknek megfelelően.

5. Támogatási időszak

"A" komponens esetében (Önkormányzati fenntartású óvodák támogatása): 2013. január 1.-2013. december 31.

"B" komponens esetében (Nem állami, nem önkormányzati fenntartású nevelési, oktatási intézmények támogatása): 2013. szeptember 1.-2013. december 31.

"C" komponens esetében (Önkormányzati fenntartású óvodák támogatása) 2013. január 1.-2014. május 15.

"D" komponens esetében (Nem állami, nem önkormányzati fenntartású nevelési, oktatási intézmények támogatása): 2013. szeptember 1.-2014. május 15.

6. A pályázatok benyújtásának határideje A pályázati kiírás eredeti meghirdetése alapján az "A" és a "B" komponens szerinti pályázatok benyújtási határideje lejárt. A pályázati kiírás módosítása során meghirdetett "C" és "D" komponensek támogatására a pályázatok benyújtási határideje: 2014. április 4. 24:00 óra.

FIGYELEM! Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben határidőre véglegesítésre került.

7. A pályázat lebonyolítója A pályázat lebonyolítója az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.

8. A pályázatok benyújtásának módja 8.1. A pályázatok benyújtásának módja A pályázatot kizárólag elektronikusan az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (továbbiakban: EPER) lehet benyújtani. A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit az EPER felhasználói kézikönyvben leírtak szerint, illetve a Pályázati Útmutatóban rögzített módon kell elvégezni.

FIGYELEM! Az EPER rendszert a http://www.eper.hu oldalon vagy a http://www.emet.gov.huhonlapon keresztül lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell magát az EPER rendszerben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel.

8.2. Ha érvényes regisztrációval rendelkezik, kérjük, ellenőrizze az EPER-ben megadott adatait, amennyiben nem történt adatváltozás nincs további teendője a regisztrációs nyilatkozattal.

8.3. Amennyiben változás történt vagy módosítást lát szükségesnek, a módosítást követően az EPER-ből kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton legkésőbb a jelen pályázat benyújtása napján kell megküldeni az alábbi postacímre: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Budapest Pf.1466 1387 Kérjük, a borítékra írják rá: IPR regisztrációs nyilatkozat.

8.4. A pályázati anyag kötelező mellékletei (elektronikusan csatolhatók): Mind a négy komponens esetében:

- 1. melléklet: Fenntartói adatlap;

- 1/A. melléklet: Fenntartói nyilatkozat - a rendezett munkaügyi kapcsolatokról és köztartozásról;

- 1/B. melléklet: Fenntartói nyilatkozat - az esélyegyenlőségi intézkedésekkel kapcsolatosan;

 

9. A támogatás folyósítása

Az "A" és "B" komponens szerinti támogatás utófinanszírozás formájában kerül folyósításra. A támogatás folyósítására a 13.1 pontban meghatározott szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadását követően kerül sor.

A "C" és "D" komponens szerinti támogatás előfinanszírozás formájában kerül utalásra. A támogatási összeget a Lebonyolító a támogatási szerződés aláírásától számított 30 napon belül utalja a Kedvezményezett részére. Előfinanszírozással nyújtott támogatás esetében a költségvetési támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól történő elállás esetén visszafizetendő költségvetési támogatás visszakövetelése céljából a támogatási szerződésben megfelelő biztosítékot kell kikötni.

10. A pályázat érvényességének vizsgálata Amennyiben a Támogatáskezelő megállapítja a pályázat érvénytelenségét, az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikusan értesítést küld a pályázónak.

11. A pályázatok elbírálásának határideje

11.1 Mind a négy komponensre beérkezett támogatási igények alapján az Értékelő Bizottság döntési javaslatot tesz.

11.2 A támogatási igényekről az Értékelő Bizottság előterjesztése alapján a társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár dönt.

11.3 A döntésről a döntést követő 2 napon belül a Támogatáskezelő az elektronikus címre küldött üzenetben, valamint a saját honlapján közleményben értesíti a támogatásban részesülő fenntartókat.

12. Szerződéskötés

12.1. A támogatásban részesülő fenntartók és a programban részt vevő intézmények a támogatott időszak vonatkozásában támogatási szerződéseket kötnek a Támogatáskezelővel, amely tartalmazza a szakmai együttműködés megvalósítását, a programban résztvevő intézmények által elérni kívánt célok meghatározását, valamint a forrás felhasználásának szabályait.

12.2. A Kedvezményezett a megvalósult projekt tevékenységei során, kommunikációjában, kapcsolódó kiadványaiban vállalja, hogy a Támogató, valamint a Lebonyolító nevét és hivatalos grafikai logóját megjeleníti.

12.3. A Kedvezményezett vállalja, hogy a projektről szóló szöveget és fotót, valamint a Támogató és a Lebonyolító nevét és hivatalos grafikai logóját tartalmazó beszámolót honlapján közzéteszi oly módon, hogy az a projekt lezárását követően legalább 1 évig elérhető legyen. Amennyiben a Kedvezményezett nem rendelkezik honlappal, úgy amennyiben a kedvezményezett tagintézmény, az információt az anyaintézmény honlapján, ha ő sem rendelkezik honlappal, a fenntartó honlapján, ha neki sincs honlapja, a helyben szokásos módon teszi közzé.

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

13.1 A támogatás felhasználásáról a fenntartónak és az általa fenntartott olyan nevelési-oktatási intézménynek, tagintézménynek, amelyre tekintettel a fenntartó támogatásban részesült, szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell benyújtania a Támogatáskezelő részére utófinanszírozás esetén: 2014. március 31-ig, előfinanszírozás esetén: 2014. június 15-ig.

Az IPR-13 sz. pályázati csomag dokumentumai letölthetőek az Támogatáskezelő honlapjáról (http://www.emet.gov.hu). 16.6. A pályázattal kapcsolatos további információkat a http://www.emet.gov.hu honlapon, valamint az ott feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken kaphat.

 
 

Szóljon hozzá Ön is!

A szolgáltatás csak bejelentkezett felhasználóknak érhető el!

 

 
 
 
   
 
név: e-mail: üzenet: ellenőrző kód:


NeoQuest Skype
 
   
 
 
 
 
msbt design